گالری دوره های کار آفرینی

گالری عکس دوره های آموزش کار آفرینی توسط مرکز مشاوره،اطلاع رسانی و خدمات کار آفرینی یاسین

  • جلسه با معاون وزیر
  • بازدید از کارگاه کار آفرینان
  • بازدید از کارگاه کار آفرینان
  • بازدید از کارگاه کار آفرینان
  • دوره آموزش کار آفرینی
  • دوره آموزش کار آفرینی
  • بازدید از کارگاه کار آفرینان
  • دوره آموزش کار آفرینی
  • دوره آموزش کار آفرینی

0%

User Rating: 2.85 ( 1 votes)